กระทรวงแรงงาน พัฒนา ระบบ E – Service บริการประชาชนครบวงจร

 

     กระทรวงแรงงาน พัฒนาให้บริการประชาชนครบวงจรผ่านระบบ E - Service by NLIC สามาถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ nlic.mol.go.th พร้อมเสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาปรับค่าจ้างเฉพาะภาคประมงเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท จูงใจแรงงานกลับสู่ภาคประมง

     

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวภายหลังการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ว่า การประชุมในวันนี้มี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาการพัฒนาการให้บริการประชาชนให้ครบวงจรผ่านระบบ E - Service by NLIC (National Labour Information Center : NLIC) ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ เพื่อพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ nlic.mol.go.th เพื่อใช้บริการข้อมูลเรื่องการตรวจสอบทะเบียนแรงงาน หางาน ตำแหน่งงานว่าง หาคนงาน และสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งการฝึกอบรม ฝึกอาชีพและหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดให้บริการ รวมถึงระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลกราฟ สถิติการว่างงาน และข้อเรียกร้องต่างๆ ด้านแรงงาน

            นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้มอบหมายให้ กรมการจัดหางาน สร้างแรงงานจูงใจให้แรงงานสนใจกลับเข้ามาทำงานในภาคประมงทะเลใน ๒ มาตรการ โดยระยะสั้นจะยกร่างสัญญาจ้างมาตรฐาน โดยปรับอัตราค่าจ้างเฉพาะแรงงานประมงเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท ปรับปรุงสภาพการจ้างงาน และสวัสดิการต่างๆ ทั้งการจัดที่พัก และอาหารให้แก่แรงงาน และรับผิดชอบในการรักษาพยาบาล โดยจัดทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุให้ และเสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาปรับค่าจ้างในกิจการประมงทะเลเป็นวันละ ๔๐๐ บาท สำหรับมาตรการระยะยาวจะนำเข้าแรงงานด้วยระบบ MOU แบบรัฐต่อรัฐ ประเทศกัมพูชา และเมียนมา เบื้องต้นกรมการจัดหางานจะได้หารือกับประเทศกัมพูชาปลายเดือนมิถุนายน และกลางเดือนกรกฎาคมจะได้หารือกับประเทศเมียนมาในการนำเข้าแรงงาน นายอนันต์ชัยฯ กล่าวท้ายสุด