.: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางเข้ารับมอบโล่ และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ สะดวก (GECC)

 ...           วันนี้ (พฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐) คณะทำงานเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง นำโดยนายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกับนางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดลำปาง เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๐ จากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ตีกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นภารกิจตามนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ...
 

  

  

  

ภาพข่าวโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง