ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2563

           * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ (เช่า) สถานที่เก็บพัสดุสำนักงาน ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ  2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้าง  ปี 2562

            *** ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562)

      * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้การบริหารจัดการในสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในการดำเนินงานโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการดำเนินงานการจัดทำบทวิเคราะห์รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดลำปาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 3 รายการ ปรจะำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

           * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

           * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานการจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

          * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  เพื่อใช้ในการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อวัสดุฝึก หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (กระเป๋าผ้าพร้อมปัก) เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     *** ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)

      * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อขวดน้ำพลาสติก (ฝาสี สกรีนข้อความและโลโก้กระทรวงแรงงาน) เพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อวัสดุฝึก หลักสูตร การทำเปลญวนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน  5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อวัสดุฝึก หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋า โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อวัสดุฝึก หลักสูตร ช่างก่ออิฐฉาบปูน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อวัสดุฝึก หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อวัสดุฝึก หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก หลักสูตร การเย็บที่ครอบกุญแจและพวงกุญแจ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก หลักสูตร การทำเปลญวน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            *ประกาศจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

        * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจกรรมทบทวนและขับเคลื่อนงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ประจาปีของชาติ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2562ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในโครงการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานจังหวัดลาปาง พ.ศ. 2562 – 2564 ประจาปี พ.ศ. 2563 จังหวัดลาปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

          * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

          * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2562 -2564 ประจำปี 2563  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาออกแบบจัดทำคู่มือโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   *** ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562)

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในโครงการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2562 – 2564 ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในโครงการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2562 – 2564 ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายด้าม) โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินงานตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม ปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 

           * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 

            * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีโดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีโดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ 2 ชั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมีนาคม 2562  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดลาปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่  ประจำปี 2562  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การทำกระเป๋าผ้าและพวงกุญแจ จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 21 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้แห้งและพวงหรีด จำนวน 31 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การทำกรอบพระ จำนวน 21 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

       * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การสานหมวกด้วยเชือกปอ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

         * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว จำนวน 46 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

     * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 21 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

       *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การสานหมวกด้วยเชือกปอ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

       * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ช่างซ่อมจักรเย็บผ้า จำนวน 32 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การจักสานผลิตภัณฑ์จากใบลานไม้ไผ่ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

     * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่่อมรถยนต์ส่วนราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 

     * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

   * ประกาศผูัชนะการเสนอราคาจัดซื้ออวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธัเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

    * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล roll up และ ป้ายไวนิล  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

    *ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

    *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

     *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

      *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

    *** ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561)

     * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

       * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

      * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาภารกิจของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

       * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

       * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ของส่วนราชการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

        * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระเป๋าใส่เอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

       * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

     * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถุ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)ความเร็ว  40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

    * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

   * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ( โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562      

  * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต, ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

   * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม) จำนวน 10 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

   * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

   * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ (เช่า) สถานที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล ประจำปีงปบระมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**************************************************************************

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้าง  ปี 2561

 *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 7 รายการ

   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

  * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดทำเนียมรายนามแรงงานจังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ

   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

  * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

   * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ของส่วนราชการ จำนวน 10 รายการ

   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

  * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข @

   ที่นี่มีอาชีพ มีงานทำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ชมรม TO BE NUMBER ONE

   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

   * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

   * ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561

    * ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2561