“บิ๊กอู๋” ย้ำ แรงงานนอกระบบสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้น

 

“บิ๊กอู๋” ย้ำ แรงงานนอกระบบสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้น

 

       รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา “งานที่มีคุณค่า กับการพัฒนาแรงงานนอกระบบ” ย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญและดูแลแก้ไขปัญหาแรงงานนอกระบบอย่างจริงจัง เนื่องจากแรงงานนอกระบบเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงแรงงานพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนสานต่อนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

            วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา "งานที่มีคุณค่า กับการพัฒนาแรงงานนอกระบบ" ร่วมกับ นายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr.Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประธานสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และผู้แทนแรงงานนอกระบบ จำนวนกว่า ๑๖๕ คน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การประชุม รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ดาวนภา  เนาวรังษี – ข่าว สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑