กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (กองทุน 20,000 ล้านบาท)

1. สรุปหลักการของกองทุนฯ

2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ 

3. ประกาศหลักเกณฑ์และรับคำขอสินเชื่อรายจังหวัด

4. สำหรับผู้ประกอบการ-แบบฟอร์มใบคำขอสินเชื่อ/ร่วมลงทุน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  (PDF File)  || (Word File)

5.สำหรับหน่วยงานรัฐ-แบบข้อมูลเบื้องต้นหน่วยร่วมดำเนินการตามแนบ (PDF File)  

|| (Word File)

6.ไฟล์ LOGO และ BANNER

7.ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

8.กำหนดการเปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 

 สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม