เผยแพร่คำสั่งสำนักงานแรงงงานจังหวัดลำปาง

 

เผยแพร่คำสั่งสำนักงานแรงงงานจังหวัดลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง