ค่าตอบแทนรายชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุ

 ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ