การประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่: 
พุธ, 2019, สิงหาคม 21 (ทั้งวัน)

          

         วันนี้ (๒๑ ส.ค. ๖๒) “เดินหน้า ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ประธาน การประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ด้านพอเพียง ด้านวินัย ด้านสุจริต ด้านจิตอาสา และร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง (ชั้น ๒) ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง