รายชื่ออาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดลำปาง

  •    

 

รายชื่ออาสาสมัครแรงงานจังหวัดลำปาง

 

 

จำนวน  100   คน 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำบลรับผิดชอบ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 จ่าสิบเอกมนตรี   ปันใจดี ตำบลบ้านเอื้อม 132 หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเอื้อม  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง    093-8235760
2 นางฟองจันทร์   เต็มสวัสดิ์ ตำบลบ้านแลง 134 หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านแลง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง 089-2713350
3 นายสถิตย์ ปัญญายืน ตำบลบ้านเสด็จ 92 หมู่ 9 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 086-1869794
4 นางทองใบ  มณีฝั้น ตำบลพิชัย 241 หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 081-3664194
5 นายบุญเทียม  กิ่งจักร ตำบลทุ่งฝาย 19/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 085-0336387
6 นางกัญจวิภา  ปิงวัง ตำบลบ้านเป้า 148 หมู่ 8 ตำบลบ้านเป้า  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง (081-724-3794) 081-7466030
7 นางสาวมนสิชา   ปิ่งบ้านเหล่า ตำบลบ้านค่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง 081-0237803
8 นางดรุณี  ระคำมา ตำบลบ่อแฮ้ว 237 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 081-7465090
9 นายชัชวาลย์  สิทธิวงค์ ตำบลต้นธงชัย 74 หมู่ที่ 9 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 080-6808412
10 นายสมชาย  ต่อสนิท ตำบลนิคมพัฒนา 108 หมู่ที่ 14 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 089-9516763
11 ว่าที่ ร.ต.พิทักษ์   เทพฝั้น ตำบลบุญนาคพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง  087-6563410
12 นายสถิตย์  ขจรไชยเดช ตำบลชมพู 46 หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 089-4292268
13 นางสาวกองแก้ว  ฝั้นจักร์สาย ตำบลกล้วยแพะ 493 หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  086-9162297
14 นายจำลอง  เป็งราชรอง ตำบลพระบาท 713  หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 085-6220138
15 นางสาวชลธิชา ธิศรีชัย ตำบลปงแสนทอง 21/1 หมู่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 087-5625356
16 นางอัจฉรา   ไกรเมฆ ตำบลสบตุ๋ย 237 ถนนท่าคราวหน้อย ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง 085-7062873
17 นายกำพล  ใจยา ตำบลเวียงเหนือ 168 ถนนประตูม้า ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 081-884-7138
18 นายธวัช  บุญสืบ ตำบนสวนดอก 411 ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 090-670-5847
19 นายประจักษ์  ชาติลืม ตำบลบ้านดง 31  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านดง  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง 084-8101509
20 นายอดิสรณ์  วงศ์ดาว ตำบลนาสัก องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 097-9232514
21 นางบุญเรือน  อุ้มเมือง ตำบลจางเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 097-9234068
22 นางเพลินพิศ  มณีไสย์ ตำบลแม่เมาะ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเสือ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง           (061-3761069) 089-8387159
23 นางกัญญ์ณพัชร์  หมูแก้วเครือ ตำบลสบป้าด 334  หมู่ที่ 8  ตำบลแม่เมาะ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง 089-7592019
24 นายมนเทียร   เสริมไทยสงค์ ตำบลศาลา เทศบาลตำบลศาลา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง   089-8503414
25 นายธนวัต  วิเคียน ตำบลลำปางหลวง  90  หมู่ที่ 8ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 085-3233295
26 นายกิตติพงศ์  ปงธิยา ตำบลนาแก้ว 69  หมู่ที่ 7  ตำบลนาแก้ว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง 089-6359955
27 นางทองสาย  จำปา ตำบลไหล่หิน 309 หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง 086-1855719
28 นางจิราพร   อนันตโสภณ ตำบลวังพร้าว เทศบาลตำบลวังพร้าว  ตำบลวังพร้าว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง 081-9920408
29 นางจันทนา  เทพทอง ตำบลเกาะคา 49  หมู่ที่ 3  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง 085-6221524
30 นางสุพัตรา  มาตา ตำบลนาแส่ง 290 หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 086-8443647
31 นายนพดล  อัยกา ตำบลท่าผา 189 หมู่ 7  ตำบลท่าผา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง 089-4359444
32 นางสาวสุวิมล   กองแสน ตำบลใหม่พัฒนา 96  หมู่ที่ 3  ตำบลใหม่พัฒนา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง 084-6098724
33 นายกฤษชภูมิ  ไชยชุมพล ตำบลเสริมขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง   086-9222431
34 นางสาวพรรณุภา   มหาวี ตำบลทุ่งงาม 43  หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งงาม  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง 089-8508035
35 นางสาวจุฑารัตน์   ยะตะนัง ตำบลเสริมซ้าย 25 หมู่ที่ 4  ตำบลเสริมซ้าย  อำเภอเสริมงาม    จังหวัดลำปาง 089-8508049
36 นายผล  วงศ์คำลือ ตำบลเสริมกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง  ตำบลเสริมกลาง  อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 090-7538037
37 นางจันทร์แจ่ม  กันทะโย ตำบลปงเตา 160 หมู่ที่ 2 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง 086-1142322
38 นางประนมพร  ศรีวิริยมัย ตำบลหลวงเหนือ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 089-9524400
39 นางสาวรัชฎาพร  สีเขียว ตำบลหลวงใต้ 97/1  หมู่ที่ 4  ตำบลหลวงใต้  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 088-4303161
40 นางจันทร์เพ็ญ  อินแก้ว ตำบลบ้านโป่ง 66 หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 087-1805391
41 นายจำนงค์  ไชยาโส ตำบลบ้านร้อง 84 หมู่ที่ 9 ต.บ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 081-1632217
42 นางเนตรนภา สายยาพัฒน์ ตำบลนาแก 22/2 หมู่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง 090-6736243
43 นางสาวนงนภัส  อินปัน ตำบลบ้านอ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน  ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 081-1658381
44 นายผดุงศักดิ์   นัยติ๊บ ตำบลบ้านแหง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ตำบลบ้านแหง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 083-7631346
45 นายสุพรรณ   ต๊ะปัญญา ตำบลบ้านหวด 122  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านหวด  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 082-1819033
46 นางวณิชยา  รัฐพิทักษ์วงศ์ ตำบลแม่ตีบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ  ตำบลแม่ตีบ  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง 084-8106812
47 นายบุญทอง   ประพฤติ ตำบลแจ้ห่ม 36 หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ห่ม  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง   089-9987286
48 นางงามเนตร  เอี่ยมใจตรง ตำบลบ้านสา 134 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 092-1807018
49 นางศรีลา   กาวินชัย ตำบลปงดอน องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 089-8518809
50 นายสมชาย  ปินใจกุล ตำบลแม่สุก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ตำบลแม่สุก  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง (159 ม.12) 082-8966762
51 นางสาวนิรชา  ดีมาก ตำบลเมืองมาย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย  ตำบลเมืองมาย  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง 098-7502834
52 นายธงชัย  มุงเมือง ตำบลทุ่งผึ้ง เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 085-7073056
53 นายวิเชียร   ประกอบกิจ ตำบลวิเชตนคร 81 หมู่ที่ 6  ตำบลวิเชตนคร  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง 086-1843149
54 นายประมวล  ยอดดี ตำบลหัวเมือง 60 หมู่ 5 บ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จังหวัดลำปาง 081-0220749
55 นางสาวฐิตาภา  จำกัด ตำบลเมืองปาน 446 หมู่ที่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จังหวัดลำปาง  52240 093-2718256
56 นายนภสินธุ์  ธีรวรุฒ ตำบลบ้านขอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ  ตำบลบ้านขอ  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง 097-9234071
57 นางสาวธนัญญา  ชัยนุวงค์ ตำบลทุ่งกว๋าว 25  หมู่ที่ 12  ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง 087-1796712
58 นายศรีเมือง  รัญจวน ตำบลแจ้ซ้อน 350  หมู่ที่ 3  ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 081-0294932
59 นางสุขาร  มะโนรมย์ ตำบลร่องเคาะ 138 หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 089-9887631
60 นางแก้ว  รอดพิทักษ์ ตำบลทุ่งฮั้ว 27 หมู่ที่ 10  ตำบลทุ่งฮั้ว  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง 088-4156277
61 นางจันทร์สม  อวดผล ตำบลวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง 089-4526601
62 นางสุนันทา  จงจิตต์ ตำบลวังใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้  ตำบลวังใต้  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง 081-9613470
63 นางพรลภัส  จันตะมะ ตำบลวังทอง องค์การบริการส่วนตำบลวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 085-6224017
64 นางเกษร   พิพัฒน์รัตนากร ตำบลวังซ้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย  ตำบลวังซ้าย  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 086-1932979
65 นายนันทิพัฒน์  พึ่งบ้าน ตำบลวังแก้ว 36 หมู่ที่ 2 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  081-1807142
66 นางศศิวิมล  จิตตร์ถือ ตำบลวังทรายคำ 54 หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 085-7098167
67 นางสุพัฒนา  เผดิมดี ตำบลเวียงมอก 31/2  หมู่ที่ 3  ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง   086-1822082
68 นางธัญณภัทร์  สิริปวินธิ์กุล ตำบลล้อมแรด 307 หมู่ที่ 6 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  080-6745888
69 นางรมิดา   สิทธินวน ตำบลแม่วะ 98  หมู่ที่ 5  ตำบลแม่วะ  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง 089-9981187
70 นางสาวพรทิพย์  ติ๊บปะละวงศ์ ตำบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 089-7574982
71 นางสาวณรินี ทิพย์แก้ว ตำบลแม่มอก 9  หมู่ที่ 7  ตำบลแม่มอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง 089-2625021
72 นายเวียน  วงศ์จินา ตำบลนาโป่ง 77 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง 089-2350728
73 นางสาวจินดา  หลวงชื่น ตำบลแม่ถอด 111 หมู่ 13 ต.แม่ถอด  อ.เถิน จ.ลำปาง 087-0241726
74 นางติ่ง  ฝั้นเครือ ตำบลเถินบุรี 98/1 ม.5 ตำบลเถินบุรี  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง 087-3059549
75 นายสุรินทร์   หล่อเลิศฤทธิ์ชัย ตำบลสบปราบ 187  หมู่ที่ 8  ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 084-8092281
76 นางผ่องพรรณ   หน่อแก้ว ตำบลสมัย 42  หมู่ที่ 7  ตำบลสมัย  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 084-3645624
77 นายบุญเจียง  พรมธิ ตำบลแม่กัวะ 7/3  หมู่ที่ 5  ตำบลแม่กัวะ  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 089-5538921
78 นางลินจง  แดงทอง ตำบลนายาง 14/2  หมู่ที่ 6  ตำบลนายาง  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 085-6269329
79 นายสายัณห์   ฉัตรแก้ว ตำบลห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 089-6342460
80 น.ส.จุฑามาศ  ศรใหม่ ตำบลหนองหล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม  ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 093-2452910
81 นายสังวรณ์   วิเคียน ตำบลเมืองยาว เทศบาลตำบลเมืองยาว ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 086-9178644
82 นายบุญยิ่ง  ปงตาคำ ตำบลปงยางคก เทศบาลตำบลปงยางคก ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 089-9558516
83 นางสาวสุธางค์   สีเนหา ตำบลเวียงตาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 089-6340528
84 นายวิสิฐศักดิ์  ธรรมชัย ตำบลแม่สัน องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา ตำบลเสริมขวา  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง 089-6311198
85 นายกฤษฎา  เทพภาพ ตำบลวอแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ตำบลแม่สัน  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง 085-7073173
86 นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา ตำบลห้างฉัตรแม่ตาล 254 หมู่ที่ 7 ตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 086-9118076
87 นายธนงค์    อุบลศรี ตำบลบ้านบอม 76/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบอม  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง 083-3198159
88 นางสายรุ้ง   สุขะ ตำบลแม่ทะ เทศบาลตำบลแม่ทะ  ตำบลแม่ทะ  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง 089-8382261
89 นางคำหมาย   บุญใจวงศ์ ตำบลนาครัว 13  หมู่ที่ 7  ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง 086-1169468
90 นายดิเรก  วงศ์ปัญโญ ตำบลป่าตัน 126 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  083-3189103
91 นายอดุลย์  อภิวงศ์ ตำบลบ้านกิ่ว 87/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกิ่ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง 081-7652321
92 นางนัฤภร  ละมัยเกตุ ตำบลน้ำโจ้ 13  หมู่ที่ 9  ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง 083-1535058
93 นางสมศรี   ยะแบน ตำบลดอนไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง 084-8047529
94 นางนันทนา  ใจนวล ตำบลหัวเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง  080-1200430
95 สิบเอกประเสริฐ   เตมะ ตำบลวังเงิน 22/2  หมู่ที่ 1  ตำบลหัวเสือ  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง 082-7587765
96 นายธนพล  วงศ์มอก ตำบลสิริราช (สันดอนแก้ว) เทศบาลตำบลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง 087-1894853
97 นางเดชดวง   จันทร์เรือง ตำบลแม่พริก 218  หมู่ที่ 5  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง 087-1849104
98 นายสมนึก  ตาอ้ายเทือก ตำบลผาปัง 24  หมู่ที่ 5 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง   080-8586949
99 นายวศิน หลวงเครือ ตำบลแม่ปุ 152 หมู่1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 081-7845186
100 นางภัทรสุดา  กันตาวงศ์ ตำบลพระบาทวังตวง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง  ตำบลพระบาทวังตวง  อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 090-4685046