วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

        

วิสัยทัศน์

            เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์ข้อมูล และประสานแผนด้านแรงงาน ให้บริการที่พึงพอใจ